- Szivárvány az esőben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 1. Bevezetés

1.1.  Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Szivárvány Az Esőben Alapítvány által a szivarvanyazesoben.hu honlapon („Honlap”) megtalálható webáruházban („Webáruház”) elérhető termékek és szolgáltatásoknak a felhasználók („Felhasználók”) által történő igénybevételének feltételeit.

 • a Szivárvány Az Esőben Alapítvány adatai:
 • név: Szivárvány AZ Esőben Alapítvány
 • nyilvántartási szám: 09-01-0002254
 • nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék
 • székhely: 4024 Debrecen, Blaháné u. 2. 1/108.
 • adószám: 12952683-1-09
 • email: [email protected]
 • telefonszám: +36 30 921 2149
 • honlap: szivarvanyazesoben.hu

1.2.  A Webáruházat a Szivárvány Az Esőben Alapítvány az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

 1. Termékek

A megrendelés menete

2.1.  A Felhasználó a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék(ek)”) rendelheti meg a Szivárvány Az Esőben Alapítványtól.

2.2.  A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Felhasználót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

2.3.  A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a  Szivárvány Az Esőben Alapítvány fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás természetesen nem befolyásolja az árváltozás Webáruházban történő megjelenése előtt már megrendelt Termékek árát.

2.4.  Amennyiben a Szivárvány Az Esőben Alapítvány minden előzetes fáradozása ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a Szivárvány Az Esőben Alapítvány nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a Felhasználó vásárlási szándékától, vagy a vásárlástól nem kíván elállni, úgy a Terméket a helyes áron meg is vásárolhatja.

2.5.  A Szivárvány Az Esőben  Alapítvány rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor azok egyedi jellegénél fogva előfordulhat, hogy azok kisebb eltéréseket mutatnak, amely eltérésekért a  Szivárvány Az Esőben Alapítvány nem vállal felelősséget.

2.6.  A Felhasználó a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termékek”).

2.7.  A Felhasználó az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a Kosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

2.8.  A megrendelési folyamat véglegesítését a Felhasználó a Webáruház Kosár gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a Kosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival.

2.9.  Ezt követően a Pénztár oldalon a Felhasználónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg, és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet.

2.10. A számlázási információk körében a Felhasználó ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára.

2.11. A Felhasználó az alább felsorolt fizetési módok közül választhat:

 • bankkártyával: A Szivárvány Az Esőben Alapítvány a Globalpay rendszerével szerződéses jogviszonyban áll.
 • átutalással

2.12. A Felhasználó a fizetési mód kiválasztását követően véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szivárvány Az Esőben Alapítvány továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző vállalkozás felé a Felhasználó nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a Megrendelés azonosítóját és összegét.

2.13. A Megrendelés véglegesítéséről a Webáruház visszaigazoló emailt küld a Felhasználó által megadott email címre. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló email egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló email a jelen ÁSZF elérhetőségét is tartalmazza.

2.14. A Szivárvány Az Esőben Alapítvány tájékoztató levelet küld a Felhasználó részére, amint a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került, ebben megadva azon internetes elérhetőséget, amelyen a Felhasználó nyomon tudja követni a Megrendelés menetét.

A szerződés létrejötte

2.15. A Szivárvány Az Esőben Alapítvány visszaigazoló emailje a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Felhasználó és a Szivárvány Az Esőben Alapítvány között. A Szerződés alapján a  Szivárvány Az Esőben Alapítvány eladja a Megrendelt Termékeket a Felhasználónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Felhasználó által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Felhasználó köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

2.16. A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

A Megrendelt Termékek kiszállítása

2.17. A  Szivárvány Az Esőben Alapítvány a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44; „Magyar Posta”) közreműködésével szállítja el a Felhasználó által megadott szállítási címre. A Szivárvány Az Esőben Alapítvány a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat kiszállítást végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.

Elállás

2.18. Amennyiben a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Felhasználó”), úgy jogában áll a 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

2.19. Azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta.

2.20. Amennyiben a Fogyasztó Felhasználó eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a Szivárvány Az Esőben Alapítvány, 4024 Debrecen, Blaháné u. 2. 1/108. címre. A Megrendelt Termék visszaküldésének határideje az alábbiakban meghatározott elállási nyilatkozat emailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött elállási nyilatkozat Szivárvány Az Esőben Alapítvány általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

2.21. A Fogyasztó Felhasználó elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot elküldeni a Megrendelt Termék átvételétől számított tizennégy (14) napon belül kell megküldeni. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó Felhasználó emailben közvetlenül is megküldheti a  Szivárvány Az Esőben Alapítványnak az [email protected]      email címre. A Fogyasztó Felhasználónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Felhasználó rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

2.22. A Fogyasztó Felhasználó elállása esetén, a Megrendelt Termékeknek a  Szivárvány Az Esőben Alapítványhoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Felhasználót terheli. A visszaküldött termék vételárát és kiszállításának költségét a Szivárvány Az Esőben Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó Felhasználó általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Felhasználóval egyeztetett módon fizeti vissza. A  Szivárvány Az Esőben Alapítvány a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.

2.23. A Szivárvány Az Esőben  Alapítvány követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 1. Információ, reklamáció, panaszkezelés

4.1.  A Felhasználó a Webáruház működésével, a Megrendelt Termékekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a  Szivárvány Az Esőben Alapítványt:

 • levelezési cím: Szivárvány Az Esőben Alapítvány, 4024 Debrecen, Balháné u. 2.
 • elektronikus levelezési cím: [email protected]
 • telefonszám: Vollay Mónika +36 30 921 2149

4.2.  A telefonon tett panaszokat a  Szivárvány Az Esőben Alapítvány azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

4.3.  Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a  Szivárvány Az Esőben Alapítvány részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a  Szivárvány Az Esőben Alapítvány haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szivárvány Az Esőben  Alapítvány megküldi a Felhasználó részére.

4.4.  A Szivárvány Az Esőben Alapítvány egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

4.5.  A Szivárvány Az Esőben Alapítvány a Felhasználó által szóban tett vagy a Felhasználó álláspontja szerint a Szivárvány Az Esőben Alapítvány által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

4.6.  Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Felhasználó megelégedésére történt, vagy a Felhasználó panasza elutasításra került, a Fogyasztó Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Felhasználó a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

4.7.  Amennyiben a  Szivárvány Az Esőben Alapítvány a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Felhasználó számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu linken található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Felhasználó panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
 • 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefon: +36 52 500 710
 • Email: [email protected]
 • Honlap: http://www.hbmbekeltetes.hu/
 1. Vegyes rendelkezések

5.1.  A Szivárvány Az Esőben Alapítvány fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a Szivárvány Az Esőben Alapítvány az szivarvanyazesoban.hu/aszf weboldalon közzéteszi, valamint az ÁSZF módosításáról a Felhasználókat a regisztráció során megadott email címükre küldött üzenet útján is tájékoztatja.

5.2.  A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Igazgyöngy Alapítványon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az Igazgyöngy Alapítvány az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3.  A Szivárvány Az Esőben Alapítvány kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

5.4.  A Szivárvány Az Esőben Alapítvány kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének napja: 2020. december 9.